INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la LSSI-CE, Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE , l’informa que és titular dels llocs web: www.culturatretze.org d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és,  ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE amb CIF/NIF: G59342170 i Registre Mercantil de Barcelona Tom: 11168-Secció-1ª. Full: . Secció General Full/Dup: . Inscripció: i domicili social: CR AMADEU TORNER 57 ILLA INTERIOR Codi Postal: 08902. Localitat: HOSPITALET DE LLOBREGAT. Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@culturatretze.org

 

USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per, accés a i ús dels llocs web de ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
La pàgina web de ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades oferts per L’ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.
ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web: www.culturatretze.org no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

 

2. PUBLICITAT

La Web: www.culturatretze.org podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.
ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

3. MODIFICACIONS

ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

 

4. RESERVA DE COOKIES

ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de  ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix,  ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça; AMADEU TORNER 57 ILLA INTERIOR Codi Postal: 08902 Localitat: HOSPITALET DE LLOBREGAT. Província: BARCELONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

 

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de  ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE.

Així mateix, ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

 

7. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i  ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, els jutjats o tribunals de la localitat de, L´HOSPITALET DE LLOBREGAT ( BARCELONA).

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

1. INFORMACIÓN CORPORATIVA

En cumplimiento de la LSSI-CE, Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, le informa que es titular de los sitios web: www.culturatretze.org de acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la mencionada Ley, notifica los siguientes datos: el titular de esta página web es ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, con NIF/CIF: G59342170. Registro Mercantil de Barcelona. Tomo: 11168-Secció-1ª. Folio: . Hoja/Dup.: . Inscripción: y domicilio social: AMADEU TORNER 57, ILLA INTERIOR Código Postal: 08902. Localidad: HOSPITALET DE LLOBREGAT. Provincia: BARCELONA. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: info@culturatretze.org

 

2. USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

La navegación por, acceso ay uso de los sitios web de ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, otorga la condición de usuario, por la que se aceptan, al navegar por la página de ASSOCIACION CULTURA TRETZE, todas las condiciones de uso que se establecen aquí sin perjudicar la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.
La página web de ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto de los sitios web. Esta responsabilidad se extenderá a: La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios emitidos por ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, para acceder a determinados contenidos o servicios ofrecidos por la web.
El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, contra las disposiciones de estas condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público o que, en otro caso, puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del funcionamiento de los sitios web. A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en este texto, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).
Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que la empresa propietaria de la web pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del uso de la Web y de esta política de privacidad.
En particular, ya título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías de la web.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que pueda acceder el usuario a través de los enlaces establecidos en sus sitios web y declara que en ningún caso examinará ni ejercitará ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de la red.
Asimismo, tampoco garantiza la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder a través de los enlaces.
ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, declara que ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño que pueda derivarse de la navegación por sus páginas web. En consecuencia, ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que pueda sufrir el usuario a causa de la navegación por Internet.
ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación, instalación o interrupción del servicio de la web durante la prestación del mismo o con carácter previo.
El acceso a la web: www.culturatretze.org , no implica la obligación por parte de la empresa de controlar la ausencia de virus o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.
ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos, documentos y/o ficheros de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio en el Portal.

 

2. PUBLICIDAD

La web: www.culturatretze.org podrá alojar contenidos publicitarios o patrocinados. Los anunciantes o patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en la web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación.
ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.

 

3. MODIFICACIONES

ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de sus sitios web, tanto en cuanto a los contenidos de los sitios web como por sus condiciones de uso o por las condiciones generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de sus sitios web, de cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo que estén publicadas en la web y hasta que no sean modificadas por otras posteriores.

 

4. RESERVA DE COOKIES

ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por sus sitios web para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política de protección de datos de la empresa, ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, informa que las cookies se asocian al usuario anónimo ya su ordenador y no proporcionan por sí mismas ni el nombre ni los apellidos del usuario.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de manera que sea informado de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que se instalen en su disco duro. Sin embargo, para acceder a los sitios web de ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, no es preceptiva la instalación de cookies.
El usuario se compromete a abstenerse de reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

 

5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, informa a los usuarios de sus websites de que los datos personales recabados por la empresa mediante los formularios sitos en sus páginas, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. Asimismo, ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección: AMADEU TORNER , 57, ILLA INTERIOR Código Postal: 08902 Localidad: HOSPITALET DE LLOBREGAT. Provincia: BARCELONA, ​​aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

 

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de los medios y formas de presentación y montaje de sus páginas pertenecen, por sí mismos o como cesionaria, a ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, Serán, por tanto, obras protegidas con propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español y se les podrá aplicar tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.
Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización de la totalidad o parte de los contenidos de sus páginas web sin el consentimiento explícito de ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE.
Asimismo, ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el incumplimiento de estas condiciones.

 

7. ACCIONES LEGAL, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre el usuario y ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, se regirá por la normativa española vigente y serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que pueda surgir entre el usuario y ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE, los juzgados o tribunales de la localidad de, L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA).