Com Associació ens hem plantejat la necessitat de reconsiderar el concepte de ciutadania i a partir d’aquí redissenyar i obrir noves possibilitats d’intervenció social en el territori, treballant l’apoderament i la participació de les persones com a elements clau de la transformació social, la integració i la inclusió social i laboral.

Per aconseguir aquest objectiu, partim de la consideració de la ciutadania com a concepte dinàmic, que es pot diferenciar en dos àmbits: com a status i com a procés (Bartolomé, 2002). Fins al moment la nostra tasca s’ha desenvolupat principalment, encara que no de manera exclusiva, en el primer ítem, centrant la nostra tasca en l’acollida de persones immigrades, en l’orientació en aspectes referents a la situació legal i l’accés als serveis bàsics. Avui, acceptem el repte d’obrir el nostre treball a l’àmbit de la ciutadania com a procés, incorporant elements que millorin la convivència i la participació del conjunt de la població, perquè junts, la nova ciutadania, la població autòctona i les institucions, puguem treballar en la construcció d’una societat més justa i cohesionada.

LÍNIES DE TREBALL

1. Integració de les persones nouvingudes

La primera fase d’adaptació de les persones immigrades inclou la recerca d’unes condicions mínimes de supervivència vinculades a l’accés a un treball remunerat, a un habitatge i a aquells serveis de caràcter bàsic (sanitat, educació, etc.); i per part de les persones que hi viuen, per la sensibilització a aquest fenomen.

Les accions que es duen a terme en aquesta línia són:

 • Cursos de llengua per adults:

  Castellà, català i alfabetització. Classes pràctiques i teòriques on es treballen coneixements bàsics i eines lingüístiques que afavoreixen la comunicació.

 • Curs de Català per infants i joves nouvinguts:

  Aula d’acollida en horari extraescolar, on es reforça l’aprenentatge de la llengua i el coneixement de la societat d’acollida a infants i joves que porten menys d’un any a Catalunya.

 • Aula d'Estiu en Català:

  Curs intensiu de Català adreçat a infants i joves de recent arribada. Orientat sobretot a aquells que pel fet d’arribar als últims mesos del curs escolar no han estat escolaritzats, i ho faran al curs següent.

 • Accions d’atenció individual:

  Primera entrevista d’acollida per recollir la demanda d’informació, orientació o formació de la persona que porta menys d’un any a Catalunya, on s’elabora el perfil social i un pla d’actuació amb els recursos més adients segons les seves necessitats i potencialitats. La persona participa en l’elaboració del pla d’actuació valorant, segons les seves preferències si el recurs que se li ofereix s’adequa a les seves expectatives.

 • Accions d’atenció grupal:

  Sessions de coneixement de l’entorn a través de xerrades, sortides a llocs d’interès, visites guiades a equipaments i recursos de la ciutat que s’organitzen a partir dels propis interessos del grup i de les demandes recollides en l’atenció individual.

3. Acompanyament al retrobament familiar

El procés de reagrupació dels infants i joves, comporta una sèrie de canvis en l’estructura familiar i emocional tant dels menors reagrupats, com dels progenitors que emprenen el procés. Oferim acompanyament individual i suport emocional a les famílies en el moment d’arribada dels menors a la nova realitat, en la incorporació al sistema educatiu i en la recerca de recursos d’oci i temps lliure.

 • Curs de Català per infants i joves nouvinguts:

  Aula d’acollida en horari extraescolar, on es reforça l’aprenentatge de la llengua i el coneixement de la societat d’acollida a infants i joves que porten menys d’un any a Catalunya.

 • Aula d'Estiu en Català:

  Curs intensiu de Català adreçat a infants i joves de recent arribada. Orientat sobretot a aquells que pel fet d’arribar als últims mesos del curs escolar no han estat escolaritzats, i ho faran al curs següent.

 • Accions d’atenció individual:

  Entrevista de diagnosi i perfil social de la família, on es recull la seva demanda (educació dels fills/es, suport emocional, etc.) i es fa partícip a la família en l’elaboració d’un pla d’actuació i seguiment segons les seves necessitats i potencialitats.

 • Accions d’atenció grupal:

  Sessions de coneixement de l’entorn a través de xerrades, sortides a llocs d’interès, visites guiades a equipaments i recursos de la ciutat que s’organitzen a partir dels propis interessos del grup i de les demandes recollides en l’atenció individual.

2. Orientació i capacitació

L’apoderament de les persones és essencial per a promoure processos d’integració i d’inclusió social i laboral. Treballem des de l’autoconeixement, el coneixement de l’entorn i els recursos a l’abast i la presa de decisions.

Les accions que es duen a terme en aquesta línia són:

 • Accions d’atenció individual:

  Primera entrevista d’acollida per recollir la demanda d’informació, orientació o formació de la persona que porta menys d’un any a Catalunya, on s’elabora el perfil social i un pla d’actuació amb els recursos més adients segons les seves necessitats i potencialitats. La persona participa en l’elaboració del pla d’actuació valorant, segons les seves preferències si el recurs que se li ofereix s’adequa a les seves expectatives.

 • Mirada de dona:

  Acció d’atenció psicosocial que es realitza en sessions grupals d’apoderament i foment de la participació de les dones en el teixit social i familiar. Treballem un conjunt d’habilitats socials i competències emocionals que facilitin aquest procés de desenvolupament personal.

4. Participació ciutadana i sensibilització

Un dels reptes que ens plantegem en la nova etapa de l’associació, és fer de la participació un element central en la millora de la convivència, potenciant espais de treball multidisciplinar amb les institucions i desenvolupant accions de sensibilització en el territori.

Les accions que es duen a terme en aquesta línia són:

 • Xarxes de coordinació entre entitats i administracions

 • Reflexions des de l’ascensor

 • APS dones AMPA

 • Tallers de sensibilització amb joves